Kwiaty i Ogród

Definicja lasu

Poszukując definicji lasu okazało się, że jednoznaczne zdefiniowanie lasu nie jest tak łatwym zadaniem jak pozornie mogłoby się wydawać. Lasy bowiem to rozległe tereny znajdujące się w wielu płaszczyznach geograficznych. Występują w różnych klimatach przez co lasy znane są nam pod wieloma różnorodnymi postaciami i formami. Pojęcie lasu okazuje się być tak bardzo złożonym tworem, że próby jego ujednolicenia mogą nieść za sobą ryzyko powodowania sporów dyskusyjnych. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź okazuje się banalnie prosta, spory te wynikają z punktu widzenia autorów różnych definicji, którzy podają ją jako tę prawidłową dla swojej dziedziny naukowej. Inaczej bowiem las zdefiniuje biolog a inaczej krajoznawca czy zoolog. Zbytnie uproszczenie definicji lasu wydaje się też być nie za bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż tereny te zasługują na naszą szczególną uwagę, pełnią przecież wiele bardzo ważnych funkcji na Ziemi. Lasy pochłaniają dwutlenek węgla i wytwarzają tlen, stabilizują obieg wody w przyrodzie, chronią glebę przed erozją a także są zwyczajnie źródłem surowca dla wielu rodzajów przemysłu.

Ogólnie przyjęto jednak, że przez pojęcie lasu rozumiemy kompleks roślinności, który jest charakterystyczny dla danego położenia geograficznego. Charakteryzuje się on dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu. Występuje wraz ze światem zwierzęcym i czynnikami przyrody nieożywionej a także związkami, które między nimi występują. Naturalny las jest najbardziej złożonym ekosystemem występującym na lądzie. Charakteryzuje się on uwarstwieniem pionowym – patrząc od góry : warstwa koron, warstwa krzewów i warstwa runa. Przedstawiony tutaj podział to ten najprostszy, charakterystyczny dla lasów szpilkowych (popularnie znanych jako iglaste).
Według definicji profesora Jana Jerzego Karpińskiego las to „ dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drzewiastych, związanych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, woda i klimat.”

Pojęcie lasu w rozumieniu prawnym, zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami) – las to grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 hektara, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawiony. Teren przeznaczony do produkcji leśnej albo stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego bądź też taki wpisany do rejestru zabytków. Las może to być też grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne (altany, ławo-stoły, ławki i tym podobne).